Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Michaela Pospíšilová, IČ 06409946 se sídlem Kozlany 89, 68341 (dále jen správce).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa - Kozlany 89, 68341

email - kanea-info@seznam.cz

telefon - 723/322116

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologicné, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

- Váš souhlas se zpracováním pro účely posytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s paragrafem 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzvřít, či ji ze strany správce plnit

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

- po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

- zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových / cloudových služeb.

 VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený ve čl. III těchto podmínek

2. Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

 VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. V případě že zaškrtnete souhlas s podmínkami prostřednictvím internetového formuláře stvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Zaškrtnutí souhlasu s podmínkami ochrany osobních údajů není podmínkou pro uskutečnění objednávky, o zaškrtnutí souhlasu s podmínkami ochrany osobních údajů se rozhodujete na základě vlastní úvahy.

4. Srpávce je oprávněn tyto podmínky změnit, v tom případě Vás bude o změně informovat elektronicky.

V platnosti od 25.5.2018